Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

 

  1. วารสาร
  2. ประกาศ
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. คำสั่ง
  6. ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ชมรมวิชาชีพ
สรุปโครงการ 5 บท
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2559
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2561
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2561-2565
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
แบบฟอร์มโครงการ 2563
ข้อมูลลงโครงการ2563
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบสรุปโครงการแบบย่อ
แบบฟอร์มโครงการ2564
next
prev

 

 

วันครู ๒๕๖๓ |dq|ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา|dq|
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
เดินขบวนแห่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562

 Boss.jpg