Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

  

 

 

 

  1. วารสาร
  2. ประกาศ
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. คำสั่ง
  6. ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ชมรมวิชาชีพ
สรุปโครงการ 5 บท
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2559
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2561
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2561-2565
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
แบบฟอร์มโครงการ 2563
ข้อมูลลงโครงการ2563
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือ 2562
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือ 2562
ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือ 2562
ใบรับรองการเป็นนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือ 2562
next
prev

 

 

เดินขบวนแห่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
โครงการมวกเหล็กซิงกิ้งคอนเทสต์
วันพุธที่6 พฤศจิกายน 2562 ชมรมอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรมโครงการมวกเหล็กซิงกิ้งคอนเทสต์ ประกวดร้องเพลงเพื่อหาตัวแทนร่วมการแข่งขันการร้องเพลงระดับอาชีวศึกษา
โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดทำโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาได้รับเกียรติจากตำรวจสถานีตำรวจภูภร อำเภอมวกเหล็กมาให้ความรู้เกียวกับสารเสพติด วินัยเรื่องการขับรถจักรยานยนต์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการ อวท. ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

 Boss.jpg.png