หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
งานวิทยบริการและห้องสมุด

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายวิชาการ / งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอภิวัฒน์ ภควา

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาววัฒธิชา ขอพลกลาง

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย