หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
งานประชาสัมพันธ์

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นางศิริณภา กุลสุวรรณ

หัวหน้างานงานประชาสัมพันธ์

นางสาวช่อแพร เบญจมาตย์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

 • ทำหน้าที่ออกติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนนำมาประชาสัมพันธ์
 • ต้อนรับแขก ผู้ปกครองนักเรียน และการบริการน้ำดื่มพร้อมทั้งตามตัวบุคคลที่ผู้มาเยี่ยม ต้องการพบ
 • จัดทำโปสเตอร์ ใบประกาศ เขียนป้ายประกาศ เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่า ในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อความเข้าใจร่วมกัน
 • ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ
 • ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดีขึ้น
 • ทำหน้าที่บำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียน โดยการประกาศเกียรติคุณ
 • เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อ แขนงต่างๆ
 • ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความก้าวหน้า ของครู และนักเรียน
 • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างน้อยปีละชนิด
 • จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบความดีความชอบต่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย