หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
งานบัญชี

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

งานบัญชี

นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์

หัวหน้างานงานบัญชี

นางสาวปัทมา กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย