หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
งานบริหารงานทั่วไป

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวช่อแพร เบญจมาตย์

หัวหน้างานงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกศกนก ภูครองตา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
  • เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
  • ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย