หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
งานอาคารสถานที่

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

นายจำรูญ ก้านลำใย

หัวหน้างานงานอาคารสถานที่

นางสาววัฒธิชา ขอพลกลาง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  • ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  • กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุการใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมดูแลปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบ สาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
  • จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย