Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

 

  นางสาวช่อแพร  เบญจมาตย์

 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

  

                  นางสาวเกศกนก  ภูครองตา               

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 


                                                                   

 

 

(1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(2)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

(3)  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา

      และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา

(4) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา

(5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(6) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย