Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 


    

    นายอนุสรณ์  หาญอาษา

   หัวหน้างานบุคลากร

                                                                                                      

 

  นางสาวช่อแพร  เบญจมาตย์

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 


(1)  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(2)  จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                                 

(3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                             

(4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา                   

(5)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา                         

(6)  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

       ของรัฐการขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง

       การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทน เป็นต้น   

(7)  การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                               

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                           

(9)  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย   

(10)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น                                                                             

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย