Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

นายจักรพงค์  ถิ่นไกล

หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวช่อแพร  เบญจมาตย์

เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์


 

(๑)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

(๒)  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย

       ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(๓)  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน

       เพื่อการประชาสัมพันธ์

(๔)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๕)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๖)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ดาวน์โหลด
ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
next
prev