Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

   

นายจำรูญ  ก้านลำใย

 หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางสาววัฒธิชา  ขอพลกลาง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


  

(1)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

(2)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(3)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุการใช้ และการ

      ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง

(4)  ควบคุมดูแลปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบ

      สาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม

(5)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

(6)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(7)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

(10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ดาวน์โหลด
ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
next
prev