Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

                                                                                    

นายสหรัฐ  ถูกจิตร

หัวหน้างานทะเบียน

 

                                                                                      

นางสาวศศิธร  นิลเขตร์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


(๑)  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

(๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

(๓)  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๔)  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน

      การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(๕)  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

(๖)  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน

       การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาเพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/

       หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

(๗)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) 

       เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๘)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียบแสดงผล

       การเรียน

(๙)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

       ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตรและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๑๐)  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน 

        เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

        วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

(๑๑)  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้ง รายงานการเรียนของผู้สำเร็จ

         การศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ        

(๑๒)  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่

         เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

(๑๓)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(๑๔)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๑๕)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๑๖)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ดาวน์โหลด
next
prev