Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

นางศริณภา  กุลสุวรรณ

หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

 

นางสาวสุกัญญา  ปั้นทิม

เจ้าห้าที่งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

นางสาวจตุพร  มัควาล

เจ้าห้าที่งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

 


 

(๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา

(๒)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

(๓)  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง สถานประกอบการ บุคคลองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

(๕)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๖)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๗)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย