Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

  

นางสาวพิมพ์พิสา  เหมพิจิตร

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

 นางสาวสุกัญญา  ปั้นทิม

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

 

นางสาวจตุพร  มัควาล

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ 

 


 

(๑)  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

(๒)  วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถานประกอบการ

หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่ายการหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ

และกิจกรรมสหกรณ์

(๓)  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

(๔)  กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การและค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำ

รายงานเป็นประจำทุกเดือน           

(๕)  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

(๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๘)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย