Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

        

      นางศิริณภา  กุลสุวรรณ

          หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน    

                                                                                     

    นางสาวอภิชา  อินทรศร

       เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


 

(๑)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน

       ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

(๒)  จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๓)  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

(๔)  บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๕)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่ นักเรียนนักศึกษา

       และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๖)  สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

(๗)  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

(๘)  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตาม

        การมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๙)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

(๑๐)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๑๑)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560