Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

 

นายเมษวัฒน์  โสภารัต์วีรกุล

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

นางสาวสุกัญญา  ปั้นทิม

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 


(๑)  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

(๒)  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(๓)  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

(๔)  ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

(๕)  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

(๖)  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

(๗)  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน 

(๘)  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ               

(๙)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

(๑๐)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๑๑)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๑๒)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๓)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ดาวน์โหลด
ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
next
prev