Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

 

นายจำรูญ  ก้านลำใย

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นางสาวอุมาภรณ์  สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 


(๑)  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี           สารสนเทศที่ทันสมัย

(๒)  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

(๓)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๔)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                             

(๕)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ดาวน์โหลด
ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
next
prev