หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
คณะผู้บริหารสถานศึกษา

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / คณะผู้บริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นาย ประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นาย อธิป สิทธิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 • บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 • วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 • จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 • ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 • จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
 • วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
 • จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 • จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 • จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 • เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตาม วงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เมีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้
 • บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 • วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
 • จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา การนิเทศและการวัดผลและประเมินผล
 • ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 • วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 • จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 • จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 • จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย