หมายเลขการติดต่อ
036-344673
อีเมล์ในการติดต่อ
mlt@mlt.ac.th
Website
mlt.ac.th
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ

คุณอยู่ที่: หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ปรัชญา

“ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ นำสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission) อัตลักษณ์

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

เอกลักษณของสถานศึกษา

“ฝีมือเยี่ยม”