Get Adobe Flash player

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 

 

  1. วารสาร
  2. ประกาศ
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. คำสั่ง
  6. ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ชมรมวิชาชีพ
สรุปโครงการ 5 บท
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2559
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2561
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2561-2565
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
แบบฟอร์มโครงการ 2563
ข้อมูลลงโครงการ2563
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบสรุปโครงการแบบย่อ
แบบฟอร์มโครงการ2564
next
prev

 

 

การจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม 2563
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและโรงเรียนจำรัสวิทยา
ในโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีทักษะอาชีพที่สำคัญจำเป็นในอนาคต
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติดี เรียนเก่ง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563
ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 Boss.jpg